Program czyste powietrze

Czym jest program „czyste powietrze”?

Program „Czyste Powietrze” to rządowy projekt mający na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery. Obejmuje istniejące oraz nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne. Realizowany będzie w latach 2018-2029.

Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz do osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

W przypadku istniejących budynków finansowane będą wydatki na wymianę źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na:

 • węzły cieplne;
 • kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa);
 • systemy ogrzewania elektrycznego;
 • kotły gazowe kondensacyjne;
 • pompy ciepła.

Zakres przedsięwzięcia może obejmować również termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

W nowo budowanych budynkach dofinansowanie obejmie zakup i montaż:

 • węzłów cieplnych;
 • kotłów na paliwo stałe;
 • systemów ogrzewania elektrycznego;
 • kotłów gazowych kondensacyjnych;
 • pompy ciepła.

Ile można zyskać?

Kwota dofinansowania zależy od dochodów a także od wielkości inwestycji. Maksymalna kwota dofinansowania to 53 000zł nawet w przypadku inwestycji przekraczającej tę kwotę. Od tej kwoty bazowej liczy się wartość dofinansowania w zależności od kryterium dochodu zgodnie z tabelą 1.

Przykład:

Wykonujemy termomodernizację, której koszty kwalifikowane będą wynosiły 60 000 zł. Przy dotacji na poziomie do 50% – pamiętając, że maksymalna kwota, od której wyliczana jest dotacja to 53 000 zł, montaż finansowy będzie wyglądał tak:

Koszt całkowity: 60000 zł

Koszt kwalifikowany: 60000 zł

Podstawa do wyliczenia poziomu dotacji: 53 000 zł

Dotacja: 26500zł (50%*53000zł !!!)

Możliwa do zaciągnięcia pożyczka w ramach programu: 33500 zł (60000 zł – 26500 zł)

Środki własne: 0 zł

Czyli wyliczając rzeczywistą wartość dotacji będzie ona wynosiła 44,17 %

Tabela nr 1

Tabela nr2

Tabela nr 1 dotyczy dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mają prawnej możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, za wskazany rok poprzedzający datę złożenia wniosku

Tabela numer 2 dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane są to maksymalne koszty podlegające dofinansowaniu w zależności od rodzaju prac i rodzaju urządzeń. W przypadku gdy koszt robót przekracza koszty kwalifikowane, dotacja obliczana jest od maksymalnego kosztu kwalifikowanego zgodnie z właściwą tabelą. W przypadku pożyczki, koszty kwalifikowane są jedynym kryterium oprócz dochodu a góra granica w wysokości 53 000zł nie obowiązuje!

 1. Koszty kwalifikowane dokumentacji:

Lp.

Rodzaj dokumentów
Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na budynek jednorodzinny/wydzielony lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym
1. Wykonania audytu energetycznego budynku/ lokalu mieszkalnego wykonanego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, pod warunkiem że zakres prac, wynikający z audytu, zostanie zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie, nie później niż do zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia. do 1000 zł
2. Koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej ( przebudowa dachu pod ocieplenie) pod warunkiem, że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później, niż do zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia. do 1 000 zł
3. Koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej (modernizacja instalacji wewnętrznej i wymiany źródła ciepła) pod warunkiem że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później, niż do zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia. do 1 000 zł
4. Koszt wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej. do 500 zł
 1. Koszty kwalifikowane zakupu urządzeń, instalacji, materiałów oraz wykonania usługi demontażu i montażu:
Lp.Urządzenia, instalacje, materiały budowlane, w tym usługa montażu i demontażu
Wymagania techniczne
Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na budynek jednorodzinny/ wydzielony lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym
1 węzeł cieplny z programatorem temperatury; Wymagania techniczne zgodne z obowiązującym prawem do 10 000 zł
2 pompa ciepła (powietrze/woda, powietrze/powietrze) z osprzętem; Zakupione i montowane pompy ciepła muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+. do 30 000 zł
3 pompa ciepła ( grunt/ woda, woda/woda) z osprzętem; Zakupione i montowane pompy ciepła muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+. do 45 000 zł
4 kocioł gazowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na gaz; Zakupione i montowane nowe kotły na paliwa gazowe muszą spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. do 15 000 zł5 kocioł olejowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na olej; Zakupione i montowane nowe kotły na paliwa olejowe muszą spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. do 15 000 zł
6 urządzenie grzewcze, materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego; Wymagania techniczne zgodne z obowiązującym prawem
do 10 000 zł
7 kocioł na paliwo stałe ( węgiel gruby,średni,miałowy) spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100) z armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin; Zakupione i montowane w ramach Programu nowe kotły na paliwa stałe muszą spełniać co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100) Dodatkowo źródła ciepła muszą spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, o ile takie zostały ustanowione. do 10 000zł
8 kocioł na paliwo stałe ( biomasa pochodzenia leśnego i rolniczego) spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100) z armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin; Zakupione i montowane w ramach Programu nowe kotły na paliwa stałe muszą spełniać co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100) Dodatkowo źródła ciepła muszą spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, o ile takie zostały ustanowione. do 20 000 zł
9 przyłącze i instalacja wewnętrzna gazowa w przypadku podłączenia nowego źródła ciepła Wymagania techniczne zgodne z obowiązującym prawem do 5 000 zł
10 przyłącze cieplne w przypadku podłączenia nowego źródła ciepła Wymagania techniczne zgodne z obowiązującym prawem do 10 000 zł
11 przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne w przypadku podłączenia nowego źródła ciepła,* Wymagania techniczne zgodne z obowiązującym prawem
do 8 000 zł
12 materiały budowlane wchodzące w skład instalacji grzewczej Wymagania techniczne zgodne z obowiązującym prawem do 15 000 zł
13 materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej Wymagania techniczne zgodne z obowiązującym prawem do 15 000 zł
14 materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła; Układ wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepła musi spełniać wymagania zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła – Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze- powietrze i powietrze-gazy spalinowe”, do 10 000 zł
15 kolektor słoneczny z osprzętem ** Kolektory słoneczne muszą posiadać: certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Cześć 1: Wymagania ogólne” wraz ze sprawozdaniem z badań kolektorów przeprowadzonym zgodnie z normą PN- EN 12975-2 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Część 2: Metody badań” lub PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna – Słoneczne kolektory grzewcze – Metody badań” lub europejski znak jakości „Solar Keymark”, nadane przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub nadania znaku nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. do 8 000 zł
16 ogniwo fotowoltaiczne z osprzętem** Moduły fotowoltaiczne muszą posiadać jeden z certyfikatów zgodności: – z normą PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub z normą PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”, lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Certyfikat zgodności inwertera z normą PN-EN 50438 Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci certyfikują oraz posiadać oznakowanie CE. Koszt kwalfikowalny instalacji za 1 kWp wynosi maksymalnie 6000 zł. do 30 000 zł

* z wyłączeniem kosztów ponoszonych przez operatora sieci dystrybucyjnej dla mikroinstalacji fotowoltaicznej

**Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.

 1. Kosztykwalifikowane zakupu materiałów budowlanych oraz wykonania usługi demontażu i montażu:

Lp.

Urządzenie, materiał budowlany, w tym usługa montażu demontażu
Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na budynek jednorodzinny/wydzielony lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym
1 materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem; do 150 zł za m2
2 materiały budowlane ocieplenia przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, w tym: ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi; do 150 zł za m2
3 stolarka okienna w tym: okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz z systemami montażowymi do 700 zł za m2
4 drzwi zewnętrzne, drzwi/bramy w garażach ogrzewanych do 2000 zł za m2

Czyste powietrze a ulga termomodernizacyjna

Oba programy można ze sobą łączyć. Więcej informacji o programie ulgi termomodernizacyjnej znajduje się w oddzielnym artykule.

Opis postępowania

Źródło: www.dedietrich.pl

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać w terminie od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), właściwym terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie.

Wniosek składa się w wersji elektronicznej, wykorzystując do tego celu aplikację internetową: tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW. Przy składaniu wniosku konieczne jest użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a także użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, konieczne jest wydrukowanie wniosku oraz wysłanie podpisanej wersji papierowej wraz z dołączonymi, wymaganymi załącznikami drogą pocztową lub osobiście w siedzibie właściwego WFOŚiGW lub jego oddziale.

Złożenie wniosku jest jednoznaczne z wykonaniem uproszczonej analizy energetycznej. We wniosku wpisuje się niezbędne dane związane np. z izolacyjnością przegród budowlanych.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć jedynie właściciel/ współwłaściciel nieruchomości. Wniosku nie może złożyć ani współmałżonek niebędący właścicielem nieruchomości ani wieczysty użytkownik ani osoba posiadająca umowę dożywocia.

Firma Władmet Instalacje pomaga z przygotowaniem i złożeniem wniosku w programie czyste powietrze.

Kiedy nastąpi wypłata pieniędzy?

Wypłata pieniędzy następuje po wykonaniu prac. Istnieją dwie możliwości rozliczenia robót związanych z czystym powietrzem.

 1. Beneficjent opłaca samodzielnie koszty wykonawcy, kwota dofinansowania zostaje zwrócona na konto beneficjenta
 2. Beneficjent opłaca samodzielnie jedynie wkład własny wykonawcy, pozostała część jest rozliczana pomiędzy wykonawcą a WFOŚiGW

Pożyczka w programie „Czyste Powietrze”

Pożyczka w programie „Czyste Powietrze” jest liczona od cząstkowych kosztów kwalifikowanych bez górnej granicy w wysokości 53 000zł. Pożyczki przyznawane są z zastrzeżeniem, iż ostatnia rata spłaty może najpóźniej przypadać w ostatnim miesiącu roku, w którym pożyczkobiorca kończy 75 lat.

Warunki udzielania dofinansowania w formie pożyczki:

 1. okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 180 miesięcy; okres finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;
 2. oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi WIBOR 12M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie, przy czym ustalenie wysokości oprocentowania następuje w cyklu rocznym;
 3. okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Karencja w spłacie pożyczki wlicza się w okres spłaty pożyczki.

Czy podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym?

Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta, a beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Działalność gospodarcza a dofinansowanie

W przypadku prowadzenia w budynku działalności gospodarczej można ubiegać się jedynie o częściowe dofinansowanie (dotację i/lub pożyczkę). Powierzchnia przeznaczona na działalność gospodarczą nie może przekroczyć 30% powierzchni całego budynku. Przy określaniu powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej należy uwzględniać również czas. Przykładowo, jeśli pokój o powierzchni 20 m2 służy działalności gospodarczej przez 3 miesiące w roku, wówczas powierzchnia wykorzystywana do działalności gospodarczej wynosi: 20 m2 x (3/12) = 5 m2

Ważne informacje

 • Przedsięwzięcie nie może być realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo (np. domki letniskowe)
 • Nowo montowane kotły na paliwo stałe (biomasę/węgiel ) muszą spełniać wymogi rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 (ekoprojekt)
 • Kotły na paliwa gazowe i olej opałowy do celów grzewczych muszą spełniać wymogi klasy

efektywności energetycznej minimum klasa A

 • Pompy ciepła do celów grzewczych muszą spełniać wymogi klasy efektywności energetycznej

minimum A+

 • Zmodernizowane przegrody zewnętrzne (ściany, okna, drzwi) muszą spełniać normy określone w Warunkach Technicznych 2021, obowiązujących od 31.12.2020 r.
 • Koszty poniesione na przedsięwzięcie w lokalu mieszkalnym, który został wyodrębniony

po 1 stycznia 2019r. z istniejącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego są kwalifikowane w ramach maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych przypadającej na cały budynek

 • Wizytacji końcowej podlegać będą wszystkie przedsięwzięcia realizowane w całości lub w części siłami własnymi i nie mniej niż 15 % zadań zakończonych wybranych na podstawie próby określonej według zasad obowiązujących w WFOŚiGW

Warunki dla wszystkich budynków

 • Wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła są możliwe, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.
 • Warunkiem montażu kotła na węgiel, a od 1.07.2019 r. wszystkich kotłów na paliwo stałe,

jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

Warunki dla nowych budynków

 • W budynku nowo budowanym finansowany jest jedynie zakup i montaż źródła ciepła wraz z przyłączami, wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła oraz mikroinstalacja fotowoltaiczna i kolektory słoneczne.
 • Zakup nowego źródła ciepła jest możliwy jedynie w przypadku, gdy przegrody spełniają/ będą spełniać normy określone w Warunkach Technicznych, obowiązujących od 31.12.2020 r. ( udokumentowane np. wpisem do dziennika budowy).
 • Montaż indywidualnego źródła ciepła jest możliwa, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.
 • Warunkiem montażu kotła na węgiel, a od 1.07.2019 r. wszystkich kotłów na paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

Ważne zmiany od stycznia 2020r

Od 2020r. program nie obejmuje swoim zakresem nowobudowanych budynków!

Zelga instalacje

ul. Grochowska 341/174 Warszawa
kontakt@zelga.eu    |     509 973 364     |     691 967041

ZMIANA W ZELGA INSTALACJE

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą formy działalności zmieniamy się w Zelga Sp. z o. o.

Więcej informacji znajdą Państwo w artykule
https://wladmet.pl/zmieniamy-sie-w-zelga-instalacje/

Wladmet Instalacje logo