Znak budowlany B

Znak budowlany B jest kolejnym obok oznaczenia CE znakiem zgodności upoważniającym do legalnego wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych na rynku Polskim. Z niniejszego artykułu dowiesz się:

 1. Czym jest znak budowlany i czego dotyczy?
 2. Jakie dokumenty towarzyszą oznakowaniu B?
 3. Kiedy wyrób może nosić zarówno znak B jak i CE?
 4. Jakie są konsekwencje stosowania wyrobów budowlanych bez znaku B?

Krajowa Certyfikacja Wyrobów Budowlanych

Oprócz oznakowania wyrobów znakiem CE ze względu na zgodność z dyrektywami, w prawie unijnym występuje również wymóg nanoszenia tego znaku ze względu na certyfikację wyrobów budowlanych. W przypadku wyrobów budowlanych oznakowanie CE wymaga przeprowadzenia oceny zgodności wyrobu czyli potwierdzenia jego właściwości użytkowych. Tym samym znak CE dla wyrobów budowlanych oznacza spełnienie ostrzejszych wymagań niż w przypadku oceny zgodności z dyrektywami UE.

Ze względu na koszty certyfikacji wyrobów budowlanych związanej ze znakiem CE, polskie przepisy przewidują możliwość certyfikacji krajowej i oznakowanie wyrobu znakiem budowlanym B. Ta ścieżka umożliwia wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Znak budowlany B

W zależności od rodzaju wyrobu budowlanego oraz związanego z nim Krajowego Systemu Oceny (od 1+ do 4) producenci muszą uzyskiwać określone certyfikaty w celu oznakowania wyrobów znakiem budowlanym. Wykaz wyrobów budowlanych został zawarty w rozporządzeniu krajowym i jest zbiorem zamkniętym, enumeratywnie wymienionych produktów uznawanych przez ustawodawcę za wyroby budowlane na potrzeby certyfikacji krajowej. Oznacza to, że w przypadku gdy wyrób nie znajduje się na liście, nie jest on traktowany jako wyrób budowlany.

Wykaz produktów uznawanych za wyroby budowlane dla wentylacji i klimatyzacji

Krajowe Systemy Oceny 1 oraz 1+ dotyczą produktów o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i życia użytkowników obiektów budowlanych. Obejmują one głównie produkty związane z ochroną przeciwpożarową i wymagają aby producent:

 • Wykonał badania laboratoryjne wyrobów
 • Wdrożył i utrzymywał system Zakładowej Kontroli Produkcji
 • Uzyskał Krajową Ocenę Techniczną oraz Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

Dokumenty towarzyszące znakowi B

Przykład Krajowej Oceny Technicznej na przykładzie produktu Wilo COR-FFS (pełna treść dostępna tutaj)

Te działania mają zagwarantować, że produkty spełniają rygorystyczne wymagania i są nie tylko w pełni bezpieczne dla użytkowników ale faktycznie posiadają właściwości użytkowe, które deklaruje producent. Krajowa Ocena Techniczna stawia wymagania produktom i gwarantuje, że produkty je spełniają. Jest to ważny dokument, jeden z nielicznych, potwierdzających funkcjonalność urządzenia

Krajowa Ocena Techniczna jest podstawą do wydania Krajowego Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych, który gwarantuje, że wszystkie produkty producenta są produkowane w jednakowy sposób oraz posiadają te same właściwości użytkowe. Jest to swoiste potwierdzenie powtarzalności produkcji. Certyfikat jest wydawany po przeprowadzeniu audytu w zakładzie produkcyjnym, wytwórcy wyrobu budowlanego, przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Przykład KCSWU na przykładzie produktu Wilo COR-FFS

Dokumentem zwieńczającym proces certyfikacji jest Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta. Dopiero po wydaniu KDWU producent może oznakować wyrób znakiem budowlanym B. W deklaracji znajdują się dane dotyczące zakładu produkcyjnego i producenta ale przede wszystkim deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego.

Przykład KDWU na przykładzie produktu Wilo COR-FFS

W przypadku innych systemów zgodności, KDWU jest zawsze dokumentem wymaganym jednocześnie KOT czy KCSWU nie zawsze są obowiązkowe i dotyczą jedynie systemów 1 oraz 1+.

Wspólne oznakowanie B i CE

Oznakowanie znakiem B dotyczy jedynie wprowadzania wyrobów na rynek Polski. W przypadku wprowadzania produktów w całej Unii Europejskiej produkt może być jednocześnie wyrobem budowlanym ale także podlegać pod dyrektywy unijne i spełniać wymagania co potwierdza się oznakowaniem CE. W takim przypadku będzie nosił zarówno oznakowanie CE jak i oznakowanie B.

Nielegalne wprowadzenie do obrotu

W przypadku nielegalnego wprowadzania produktu do obrotu ustawodawca przewidział karę do 100 000 zł grzywny. W procesie budowlanym za zastosowanie odpowiednich wyrobów budowlanych, posiadających potwierdzone właściwości użytkowe, odpowiadają zarówno projektant jak i inspektor nadzoru. W stosunku do odbiorców końcowych nie przewidziano kar pieniężnych jednak stosowanie wyrobów budowlanych z niepewnego źródła prowadzi najczęściej do problemów związanych z eksploatacją budynku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 88, str. 5 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

mgr inż. Nikon Gawryluk

Zelga instalacje

ul. Grochowska 341/174 Warszawa
kontakt@zelga.eu    |     509 973 364     |     691 967041

ZMIANA W ZELGA INSTALACJE

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą formy działalności zmieniamy się w Zelga Sp. z o. o.

Więcej informacji znajdą Państwo w artykule
https://wladmet.pl/zmieniamy-sie-w-zelga-instalacje/

Wladmet Instalacje logo